RA RASHUN VIYAFARI AGENT IN HOADHUMAH HULHUVALAMEVE- 7378899
Add to Watchlist
Clutch
0
0.0% positive feedback
phone 7448256
message Message
store View all Items Follow

Description

ވިޔަފާރި އެޖެންޓުން ބެނުން

 

އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ރާއްޖޭގައި ހާރޑްވެއަރ އަދި ގެދޮރައް ބޭނުންވާ ކަހަލަ އެކި ބާވަތްތަކުގެ މުދާ ވިއްކާ ކުންފުންޔެކެވެ. އަޅުގަޑުމެން ވިއްކާ ބައެއް މުދަލުގެ ތެރޭގައި ( ބެޑްރޫމް ސެޓާއި ، ބަދިގެސާމާނާއި ، ގޮނޑިސެޓާއި، ގެދޮރު ބީނާކުރުމައް ބޭނުންވާ ހުރިހާ މުދަލެއް ވިއްކަމެވެ. އަޅުގަންޑުމެންގެ ވިޔަފާރި ރަށް ރަށަށް ފުޅާ ކުރުމައްޓަކައި ، ރަށް ރަށުން ވިޔަފާރި އެޖެންޓުން ނެގުމައް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

  •  

ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ބޭފުޅުން  shivaaax@gmail.com  އަށް ސީވީ ފޮނުއްވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ. އަދި އިތުރު މައުލޫމާތު ސާފްކުރެއް ވުމަށް : 7378899  ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.