H.M.Y Tailors
Prisonking
0
0.0% positive feedback
phone 9885651
message Message
store View all Items Follow

Description

H.M.Y Tailors Hulhumale

Mob: 9108471 / 9885652

 

  ގަމީސް / ފަޓްލޫން / ހަރުވާޅު / ހެދުން / ކޯޓް ފަޓްލޫން / ޖީންސް/ ސްކޫލް ކުދިންގެ ޔުނީފޯރމްސް، އަދިވެސް މިނޫނަސް ޕާރޓީތަކަށާއި އެހެނިހެން ހަފްލާތަކަށް ބޭނުންވާ އެމްމެހާ ސާމަނެއް އެއް ތަނަކުން ފެއްސެވުމަށް  ( އެޗް. އެމް. ވައި ) ޓެއިލާރސް ޚިޔާރު ކުރައްވާ.